Cấu hình

Cấu hình CN dùng để tạo thư mục dữ liệu và thiết lập các giá trị trong tập tin cấu hình kcnd.conf.

 1. Tạo thư mục dữ liệu CN.

 2. Cài đặt khóa nút

 3. Định cấu hình CN với kcnd.conf.

Tạo thư mục dữ liệu CN

Kích thước của dữ liệu blockchain Klaytn sẽ luôn tăng lên thế nên cần sử dụng một dung lượng lưu trữ đủ lớn. Bạn có thể cần phải tạo thư mục trên đường dẫn bạn muốn.

$ mkdir -p /var/kcnd/data

Cài đặt Khóa nút

Để vận hành CN cần có khóa nút. Nhị phân KCN sẽ tạo ra một nút mới nếu bạn không có sẵn. Nếu bạn đã có, bạn cần chuyển khóa nút vào thư mục dữ liệu CN. Cách để tạo khóa nút được mô tả trong phần 'Trước khi bạn cài đặt'. Dòng lệnh sau sao chépkhóa nút vào thư mục dữ liệu CN.

$ cp nodekey /var/kcnd/data

Cập nhật Tập tin cấu hình

Vị trí tập tin cấu hình:

 • Nếu phân bổ lưu trữ, vị trí thư mục cấu hình mặc định là $INSTALL_PATH/kcn-linux-amd64/conf/.

 • Nếu phân bổ gói, vị trí thư mục cấu hình mặc định là /etc/kpnd/conf/.

Thêm Thư mục dữ liệu

Bạn nên cập nhật biến môi trường thư mục dữ liệu $DATA_DIRtrên tập tin cấu hình kcnd.conf.

...
DATA_DIR=/var/kcnd/data
...

Thiếp lập Rewardbase

Người vận hành CN sẽ nhận được KLAY như phần thưởng của việc tham gia vào đồng thuận mạng lưới Klaytn. Vì lý do này, cần phải thiết lập một địa chỉ trên tập tin cấu hình kcnd.conf.

Có nhiều cách để tạo tài khoản mới nhưng kcn cũng cung cấp các chức năng. Bạn có thể xem tin nhắn trợ giúp bằng lệnh sau.

$ kcn tài khoản new --help

Một trong những ví dụ về việc thực quy trình này như sau. Trước hết, bạn cần tạo một tài khoản mới để gửi phần thưởng KLAY đến.

$ kcn tài khoản new --datadir ~/kcnd_home
INFO[03/15,09:04:43 +09] [17] Setting connection type          nodetype=cn conntype=-0
INFO[03/15,09:04:43 +09] [17] Maximum peer count            KLAY=25 LES=0 total=25
INFO[03/15,09:04:43 +09] [17] SBN is disabled.
Tài khoản mới của bạn được khóa bằng mật khẩu. Vui lòng nhập mật khẩu. Đừng quên mật khẩu này.
Cụm mật khẩu:
Nhắc lại cụm mật khẩu:
Địa chỉ: {d13f7da0032b1204f77029dc1ecbf4dae2f04241}

Sau đó, lưu trữ khóa liên kết sẽ được tạo trên đường dẫn bạn đã xác định. Tiếp theo, bạn cần cho địa chỉ đã tạo vào tập tin kcnd.conf như sau.

...
REWARDBASE="d13f7da0032b1204f77029dc1ecbf4dae2f04241"
...

Hãy nhớ rằng lưu trữ khóa và mật khẩu mà bạn đã tạo là vô cùng quan trọng. Do đó, bạn phải quản lý chúng thật cẩn thận. Xem thêm thông tin về kcnd.conf trên phần Tập tin cấu hình.

Đồng bộ nhanh (Tùy chọn)

Mỗi CN duy trì một bản sao dữ liệu chuỗi của mạng lưới. Nếu một nút không được đồng bộ, nút này có thể lấy dữ liệu này từ các nút khác trong mạng lưới -- một quá trình được gọi là đồng bộ hóa. Khi một CN mới được bắt đầu lần đầu tiên, nó phải tải xuống toàn bộ dữ liệu chuỗi từ mạng lưới.

Để đẩy nhanh quá trình này, bạn cần thực hiện đồng bộ nhanh bằng cách tải về bản thu thập dữ liệu của dữ liệu chuỗi trước khi bắt đầu CN. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian CN cần để đồng bộ khi bắt đầu lần đầu tiên.

Tải xuống bản thu thập dữ liệu chuỗi mới nhất từ Lưu trữ thu thập dữ liệu Cypress hoặcLưu trữ thu thập dữ liệu Baobab. Trước khi bắt đầu kcnd, trích xuất bản thu thập dữ liệu trong DATA_DIR mà bạn định cấu hình trong kcnd.conf.

Ví dụ:

$ tar -C ~/kcnd_home -xvf klaytn-cypress-chaindata-latest.tar.gz

Hoặc,

$ tar -C ~/kcnd_home -xvf klaytn-baobab-chaindata-latest.tar.gz

Sau khi dữ liệu được trích xuất, bạn có thể bắt đầu CN như bình thường.

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết tại Thay đổi dữ liệu chuỗi

Last updated