Yêu cầu hệ thống

Các yêu cầu hệ thống phụ thuộc vào hiệu suất mà bạn hướng đến. Cho mục đích sử dụng thương mại, bạn có thể tham khảo các thông số kỹ thuật khuyến nghị cho Nút điểm cuối và Core Cell.

Last updated