2. Sao chép Count DApp

1) Sao chép kho lưu trữ Count DApp

$ git clone https://github.com/klaytn/countbapp

2) Cài đặt & Chạy Count DApp

Gói bạn vừa sao chép đã sẵn sàng khởi chạy mà không cần sửa đổi gì.

Hợp đồng mẫu đã được triển khai cho testnet Baobab và ABI hợp đồng đã bao gồm trong gói của chúng tôi. Mã giao diện của Count DApp ban đầu được định cấu hình để kết nối với hợp đồng thông minh trên testnet Baobab.

Nếu bạn muốn chạy ứng dụng ngay lập tức và xem ứng dụng hoạt động, hãy nhập bên dưới.

Bạn NÊN tuân thủ môi trường thử nghiệm được đề cập ở trang đầu tiên.

$ npm install
$ npm run local

⚠ Vui lòng kiểm tra quyền truy cập vào tập tin và thư mục nếu không thành công. Nếu bạn gặp lỗi 'Error: EACCES: permission denied', lệnh sudo chmod -R 755 /yourProjectDirectoryName có thể hữu ích với bạn.

Ứng dụng sẽ bật lên ngay lập tức!

Last updated