1. Thiết lập môi trường

[MUST] For this tutorial, you must follow the versions specified on the first page when you are setting up the environment. Please change the node version to 10.16.0 by using nvm before downloading caver-js.

1) Cài đặt Node.js (npm)

 • Tải xuống Node.js (npm) từ trang chính thức: https://nodejs.org/

 • Cài đặt gói bằng cách nhấp vào tập tin tải xuống.

 • Gõ lệnh $ node --version trong cửa sổ lệnh để xác minh node đã được cài đặt thành công.

   v10.16.0

⚠ Tại thời điểm viết, phiên bản LTS mới nhất tương thích với caver-js là 10.16.0. Nếu bạn dùng phiên bản Node cao hơn, caver-js sẽ không cài đặt được. Hãy cài đặt lại nút hoặc sử dụng NVM (Trình quản lý phiên bản nút) để thiết lập môi trường ổn định.

2) Cài đặt Truffle

Truffle là công cụ tuyệt vời để biên dịch và triển khai các tập tin hợp đồng.

Use nvm to set the node version to 12.0.0 only if you are using truffle.

 • Gõ lệnh $ nvm install 12.0.0

 • Gõ lệnh $ nvm use 12.0.0

 • $ sudo npm install -g truffle vào cửa sổ lệnh của bạn để cài đặt truffle.

 • Gõ lệnh $ truffle --version trong cửa sổ lệnh để xác minh truffle đã được cài đặt thành công.

 • (Triển khai hợp đồng thông minh của bạn bằng truffle)

 • $ nvm use 10.16.0 để quay lại nút v10.16.0 sau khi dùng truffle.

⚠ Nếu phiên bản dưới 5, hãy cài đặt truffle phiên bản 5. $ sudo npm install -g truffle@5

Last updated