Khác

eth_hashrate

Trả về số lần băm trên mỗi giây mà nút đang khai thác.

Xin lưu ý rằng do Klaytn không có cơ chế PoW (bằng chứng xử lý), giá trị trả về luôn là 0x0.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

LoạiMô tả

SỐ LƯỢNG

Số lần băm mỗi giây.

Ví dụ

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_hashrate","params":[],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": "0x0"
}

eth_getHashrate

Trả về số lần băm trên mỗi giây mà nút đang khai thác.

Xin lưu ý rằng do Klaytn không có cơ chế PoW (bằng chứng xử lý), giá trị trả về luôn là 0.

Tham số

Không có

Giá trị trả về

typeMô tả

SỐ LƯỢNG

Số lần băm mỗi giây.

Ví dụ

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getHashrate","params":[],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": 0
}
``

## eth_getWork <a id="eth_getwork"></a>

Trả về băm của khối hiện tại, seedHash, điều kiện biên cần đáp ứng ("mục tiêu").

Xin lưu ý rằng do Klaytn không  chế PoW (bằng chứng xử ), giá trị trả về luôn là `errNoMiningWork`.

**Tham số**

Không 

**Giá trị trả về**

| Loại         | Mô tả                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mảng DỮ LIỆU 32 byte | Danh sách hàm băm pow, hàm băm bổ sung của tiêu đề khối hiện tại được sử dụng cho DAG, điều kiện biên ("mục tiêu"), 2^256 / độ khó. |

**Ví dụ**

```shell
// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getWork","params":[],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "error": {
  "code": -32000,
  "message": "no mining work available yet"
 }
}

eth_submitWork

Được dùng để gửi giải pháp bằng chứng công việc.

Xin lưu ý rằng do Klaytn không có cơ chế PoW (bằng chứng xử lý), giá trị trả về luôn là false.

Tham số

typeMô tả

DỮ LIỆU 8 byte

Tìm thấy giá trị số dùng một lần (64 bit)

DỮ LIỆU 32 byte

Hàm băm pow của tiêu đề (256 bit)

DỮ LIỆU 32 byte

Hàm băm hỗn hợp (256 bit)

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Kiểu dữ liệu Boolean

Nếu giải pháp cung cấp hợp lệ, giá trị trả về là true, nếu không giá trị sẽ là false.

Ví dụ

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_submitWork","params":["0x0000000000000001", "0x1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef", "0x1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef"],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": false
}

eth_submitHashrate

Dùng để gửi tốc độ băm khai thác.

Xin lưu ý rằng do Klaytn không có cơ chế PoW (bằng chứng xử lý), giá trị trả về luôn là false.

Tham số

TênLoạiMô tả

hashrate

DỮ LIỆU 32 byte

Chuỗi thập lục phân (32 byte) biểu thị tốc độ băm.

id

DỮ LIỆU 32 byte

ID ngẫu nhiên dưới dạng chuỗi thập lục phân (32 byte) để định danh khách hàng.

Giá trị trả về

LoạiMô tả

Kiểu dữ liệu Boolean

Kết quả trả về là true nếu gửi thành công, nếu không kết quả sẽ là false.

Ví dụ

// Yêu cầu
curl -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_submithashrate","params":["0x5", "0x1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef"],"id":1}' http://localhost:8551

// Kết quả
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id":1,
 "result": false
}

Last updated