v1.3.0

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Cypress Packages

Baobab Packages

Gói thường

Windows

 • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v1.3.0

Chú ý

 • Phiên bản go chính thức cho klaytn v1.3.0 là go-1.13.3 để xử lý vấn đề bảo mật. Chúng tôi đề xuất phiên bản go-1.13.3 trở lên khi xây dựng klaytn.

Tính năng mới

 • Ký loại giao dịch Klaytn qua API RPC (klay_signTransaction and klay_signTransactionAsFeePayer).

 • TxTypeFeeDelegatedChainDataAnchoring và TxTypeFeeDelegatedChainDataAnchoringWithRatio đã được bổ sung. Giờ đây phí giao dịch cho giao dịch neo từ chuỗi dịch vụ của bạn có thể do tài khoản người trả phí khác thanh toán.

 • API JSON-RPC mới

  • klay.encodeAccountKey

  • klay.decodeAccountKey

  • klay.sendTransactionAsFeePayer

  • subbridge.setParentOperatorFeePayer

  • subbridge.parentOperatorFeePayer

  • subbridge.setChildOperatorFeePayer

  • subbridge.childOperatorFeePayer

Sửa lỗi

 • Đã sửa lỗi xuất hiện khối lỗi do bỏ qua cập nhật trạng thái.

 • Đã sửa kết quả trả về số dư sai của người gửi khi thực hiện call/estimateGas/estimateComputationCost

 • Đã sửa lỗi mất giao dịch xếp hàng trước khi hết thời gian chờ.

Cải thiện

 • Đã thay đổi bộ đếm thay đổi vòng thành 3 giây để phục hồi nhanh hơn

 • Đã tối ưu truyền tin nhắn đồng thuận giữa các CN

 • Đã bổ sung mã lệnh thử nghiệm để cải thiện tính ổn định

 • Đã thêm mô tả gói

 • Đã tinh chỉnh tập lệnh gói

Gỡ bỏ

 • Đã gỡ "bộ lọc" gói không sử dụng.

 • Đã gỡ API JSON-RPC không sử dụng

  • API trong không gian tên "thợ đào"

  • klay.mining

  • klay.submitWork

  • klay.getWork

  • klay.submitHashrate

Last updated