IDE và công cụ

Trang này bao gồm danh sách các công cụ phát triển được cung cấp để hỗ trợ việc phát triển hợp đồng thông minh trên Klaytn.

  • Remix Online IDE là một bộ công cụ đắc lực để phát triển, triển khai, gỡ lỗi và kiểm thử các hợp đồng thông minh tương thích với EVM. Bạn có thể viết, biên dịch, triển khai và thực thi các hợp đồng thông minh trên Klaytn từ Remix IDE bằng cách sử dụng Plugin Klaytn.

  • Klaytn Contracts Wizard is an interactive generator to bootstrap your smart contract and learn about Klaytn Contracts. This is based on OpenZeppelin Wizard.

  • Truffle là công cụ cho phép biên dịch và triển khai các hợp đồng thông minh Klaytn viết bằng ngồn ngữ Solidity. Hiện tại, Klaytn hỗ trợ Truffle lên đến phiên bản Truffle v5.0.26.

  • Kaikas là ví tiện ích của trình duyệt cho Mạng lưới Klaytn. Kaikas cho phép bạn lưu trữ, tương tác với KLAY và các token trên nền tảng Klaytn của bạn. Kaikas cũng cho phép bạn ký giao dịch từ các dApp Klaytn hoạt động trên web ngay lập tức.

  • Ví Klaytn là công cụ quản lý tài khoản chạy trên trình duyệt dành cho nhà phát triển ứng dụng phi tập trung (dApp). Bạn có thể tạo/tải về tài khoản, xem số dư tài khoản và chuyển KLAY. Bạn cũng có thể đăng ký token Klaytn của chính mình để kiểm thử các hành vi cơ bản.

  • Klaytnscope là trình khám phá khối cho mạng lưới Klaytn. Bạn có thể duyệt và kiểm tra giao dịch của mình trên trình duyệt.

Last updated